Općina Čelić - Službena web stranica

Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ''Podrška povratku prognanih lica'' za 2022. godinu

 

21.04.2022
Slika
 
Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 2/06 i 15/11), tačke IV stav 3. Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa pozicije 23040001 - ''Podrška povratku prognanih lica'' broj: 02/1-11-2217/22 od 15. 03. 2022. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, o b j a v lj u j e:

J A V N I  P O Z I V
za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije
                                                 ''Podrška povratku prognanih lica'' za 2022. godinu


Tekst Javnog poziva, uslovi, potrebna dokumentacija i način prijave nalaze se u prilogu
0 0