Općina Čelić - Službena web stranica

Zakazana 7. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

 

27.07.2021
Slika
 
7. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić, zakazana je za petak 30. jula 2021. godine, sa početkom u 08,30 sati koja će se održati u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću.

Za ovu sjednicu je predložen slijedeći:
D n e v n i   r e d

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Zajedničkog pravobranilaštava za općine Čelić i Doboj Istok.
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju privremenog Općinskog pravobranioca u Zajedničkom pravobranilaštvu za općine Čelić i Doboj Istok.
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i  imenovanje Općinskog pravobranioca u Zajedničkom pravobranilaštvu za općine Čelić i Doboj Istok.
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik  komunalnih usluga.
 5. Razmatranje Programa utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih Budžetom općine Čelić za 2021 godinu na poziciji „poticaj za projekte u poljoprivredi''.
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Čelić.
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Čelić.
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o privremenom korištenju javnih površina i visini naknade.
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o visini naknade za korištenje taksi stajališta na području općine Čelić za 2021. godinu.
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o izdvajanju finansijskih sredstava iz Budžeta općine Čelić za nabavku parking aparata za potrebe naplate parking prostora od strane JKP ''Čistoća'' d.o.o. Čelić.
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju kalendara značajnih datuma na području općine Čelić.
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garažnog prostora.
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom JKP „Čistoća“ d.o.o. Čelić.
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom JU „Centar za socijalni rad“ Čelić.
 15. Razmatranje prijedloga Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na alternativni smještaj u općini Čelić.
 16. Razmatranje prijedloga Rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Čelić.
 17. Razmatranje prijedloga Rješenja o  razrješenju člana Nadzornog odbora JKP “Čistoća” d.o.o. Čelić.
 18. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za imenovanje privremenog člana Nadzornog odbora JKP “Čistoća” d.o.o. Čelić.
0 0