Vijesti

JAVNI OGLAS za prijem volontera sa visokom stručnom spremom u Općini Čelić

 

12.02.2021 09:22
Slika
 
Na osnovu člana 38. i člana 48. stav 5. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), člana 16. Pravilnika o radnim odnosima, disciplinskoj odgovornosti, plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika općinskog organa uprave općine Čelić broj: 02-34-2862/07 od 03.07.2007.godine, broj: 02-34-2862/07 od 15.10.2007.godine, broj: 02-34-2862-1/07 od 15.09.2014.godine, člana 5. Pravilnika o kriterijima, postupku izbora i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u jedinstveni općinski organ uprave općine Čelić broj: 02-30-2628/20 od 27.10.2020.godine, člana 39. Statuta Općine Čelić („Službeni glasnik Općine Čelić“, broj: 3/17) i Odluke o potrebi prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa broj:02-30-475/21 od 08.02.2021.godine raspisuje se:
JAVNI OGLAS
za prijem volontera sa visokom stručnom spremom u Općini Čelić

Tekst Javnog poziva, opći uslovi, potrebena dokumentacija i način prijave nalaze se u prilogu:

0 0