Vijesti

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima/učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za 2020/2021.godinu

 

08.02.2021 09:01
Slika
 

Na osnovu člana 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/20), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice (“Službene novine Tuzlanskog kantona”,br: 16/15 i 2/18) i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: 15/1-04-001988-21od 21.01.2020. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studij u studijskoj 2020/2021 godini
K O N K U R S
za dodjelu stipendija učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona
za školsku 2020/2021 godinu
0 0