Javni pozivi i obavještenja

OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA K.O. BREZJE

 

28.09.2021
Slika
 

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94) , člana 44. stav (3) Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine F BiH, broj: 92/16“) Komisija za nastavak izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za K.O. Brezje imenovana rješenjem Općinskog vijeća Čelić broj: 01-26-1488-1/21 od 17.06.2021.godine, objavljuje sljedeći:

OGLAS
O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU BREZJE

U mjestu Čelić, u administrativnoj zgradi općine Čelić, u periodu od 13.10.2021.godine - 31.12.2021.godine provest će se postupak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Brezje.

Kompletan tekst javnog oglasa nalazi se u prilogu:

0 0