Javni pozivi i obavještenja

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos u Općini Čelić

 

11.01.2023
Slika
 

Na osnovu člana 71., 74. i 80. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj:7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22 i 14/22), Pravilnika o radnim odnosima, disciplinskoj odgovornosti, plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika općinskog organa uprave općine Čelić, broj: 02-34-2862/07 od 03.07.2007.godine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskih službi za upravu općine Čelić broj: 02-30-1607/21 od 10.06.2021. godine, broj: 02-30-1607-1/21 od 27.07.2021.godine, broj: 02-30-1607-2/21 od 13.10.2021.godine, broj: 02-30-1607-3/21 od 04.01.2022.godine, broj: 02-30-1607-4/21 od 07.04.2022.godine, broj: 02-30-1607-5/21 od 04.08.2022.godine, broj: 02-30-1607-6/21 od 29.09.2022.godine,  i Odluke o potrebi prijema namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, broj: 02-30-46/23 od 09.01.2023.godine, po ovlaštenju Općinskog načelnika Općine Čelić, raspisuje se:

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
u Općini Čelić

Komletan tekst javnog oglasa, uslovi, potrebna dokumentacija, način prijave i dostavljanja nalaze se u prilogu.

0 0