Javni pozivi i obavještenja

Slika
Na osnovu člana 18. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju „(Službene novine Tuzlanskog kantona“ prečišćeni tekst 10/20 i 5/22), člana 9. Pravilnika o prijemu djece u ustanovu broj 01-26/22 od 23.09.2022. godine, člana 45. Pravila JU  za  predšk...
Slika
Program dodjele malih grantova jedna je od komponenti Projekta PREPS II, koja ima za cilj da mještani mjesnih zajednica unaprijede svoja znanja i vještine uključujući se u aktivnosti smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća. Mali gran...
Slika
Na  osnovu  člana 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica,  drugi prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22, 9/23 i 5/24), člana 17. Odluke o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i pos...
Slika
Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/06 i 51/09), člana 39. Statuta Općine Čelić (''Službeni glasnik Općine Čelić'', broj: 03/17), člana 2., 4., 6. i 7. Pravilnika o načinu dodjele...
Slika
O PREPS II PROJEKTUProjekat “Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti” u Bosni i Hercegovini (BiH) i Srbiji – PREPS II1, koji se finansira sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj – Ured za humanitarnu...
Slika
U mjestu Čelić, u administrativnoj zgradi Općine, kancelarija broj 102, u period od 15.01.2024.godine do 31.03.2023.god provest će se postupak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zem...
Slika
U skladu sa Odlukom Općinskog vijeća o usvajanju Nacrta budžeta općine Čelić za 2024. godinu broj: 01-11- 3439/23 od 15.12.2023.godine sa 25-te redovne sjednice Općinskog vijeća Čelić održane dana, 15.12.2023. godine Općinski načelnik, upućuje    J...
Slika
Na osnovu člana 71., 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj:7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22 i 14/22), Pravilnika o radnim odnosima, disciplinskoj odgovornosti, plaćama i naknadama državnih službenik...
Slika
Organizacije civilnog društva (OCD) igraju značajnu ulogu u stvaranju boljih uslova življenja, demokratičnijeg i jednakopravnog društva, naročito one koje rade i zalažu se za prava marginaliziranih grupa kao što su mladi, žene, stari, vjerske ...
Slika
U prilogu se nalazi konačan spisak primljene djece u JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE "ČELIĆ", kao i Odluka o upisu i prijemu djece za pedagošku 2023/24. godinu
Slika
Na osnovu člana 18. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine Tuzlanskog kantona prečišćeni tekst 10/20 i 5/22), člana 9. Pravilnika o prijemu djece broj 01-26/22 od 23.09.2022. godine, člana 45. Pravila JU za predškolski odgoj i ...
Slika
Na osnovu člana 2. Odluke Općinkog vijeća broj: 04/1-24-7647/16 od 08.03.2016.godine (Službeni glasnik broj: 1/2016) o davanju saglasnosti na Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, Odluke o raspisivanju javnog poziva...
0 0