Javni pozivi i obavještenja

Slika
Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94) , člana 44. stav (3) Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katasta...
Slika
Na osnovu člana 2.2. i 2.12. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, i 24/06, 32/07, 33/08 i 37/08, 32/10 i 18/13, 17/14, 31/16 i 41/20), ...
Slika
JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu tridesetdva (32) paketa za proizvodnju jagode uz sufinansiranje projekta   Pravo na učešće u Projektu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja Općine Čelić koje posjeduju vlastito...
Slika
JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu deset (10) paketa za proizvodnju maline uz sufinansiranje projekta   Pravo na učešće u Projektu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja Općine Čelić koje posjeduju vlastito poljopri...
Slika
Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa prostora općine Čelić da je započelo prijavljivanje potencijalnih korisnika za dodjelu visokih tunela za jagode za 1dulum (LUKOVI, FOLIJA ZA LUKOVE I KOSNICI)preko IFAD programa, Vlade TK i općine ...
Slika
Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne prove...
Slika
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), tačke III i IV Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriteri...
Slika
Na osnovu  članova 143 i 148.Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43//10) i  Pravilnika o sadržaju i načinu vođrnja evidencije obveznika civ...
Slika
Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17) i tačke XV stav (1), Programa o utvrđivanju uslova, krite...
Slika
Općina Čelić i Investicijska fondacija Impakt obavještavaju zainteresovane postojeće i potencijalne poduzetnike sa područja općine Čelić da je produžen rok za predaju prijava za Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja do 17. maja 202...
0 0