Općina Čelić - Službena web stranica

Javni poziv poziv o sufinansiranju nabavke mineralnih gnojiva na području Općine Čelić za 2022. godinu.

 

04.07.2022
Slika
 

Javni poziv
o sufinansiranju nabavke mineralnih gnojiva na području Općine Čelić za 2022. godinu.

Član 1.

Javnim pozivom o sufinansiranju poljoprivredne proizvodnje na području Općine Čelić za 2022. godinu, (u daljnjem tekstu: Javni poziv) propisuju se uslovi koje trebaju ispunjavati poljoprivredni proizvođači (pravna lica, obrtnici i fizička lica) da bi ostvarili pravo na sufinansiranje nepovratnih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Čelić za 2022. godinu, uređuju se kriteriji i postupak za ostvarivanje prava, način isplate i potrebna dokumentacija.

Član 2.

Pravo po Javnom pozivu mogu ostvariti svi građani sa područja Općine Čelić, koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom , koji ispunjavaju slijedeće uslove i to:

 1. imaju prebivalište ili sjedište na području Općine Čelić,
 2. imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo,
 3. posjeduju fiskalne račune za fizička lica, fakturu sa fiskalnim računom za pravna lica ili obrta o izvršenoj kupovini repromaterijala odnosno mineralnih i vodotopivih đubriva.

Član 3.

(1) Komisija za provođenje javnog poziva dostavljene fiskalne račune i novčane iznose vrednuje na sljedeći način:                                                  

 1. a) Maksimalni iznos novčane potpore po korisniku za fizička lica je 1.200,00 KM, a maksimalni iznos novčane podrške za registrovane obrte i pravna lica je 2.000,00 KM.         

Član 4.

(1) Javnim pozivom bit će definisane obaveze dostavljanja dokaza (fiskalni račun ili faktura sa fiskalnim računom, izjava i popunjena tabela proizvodnje ), koji su osnov za izračunavanje finansijske potpore.

(2) Površina zasnovane proizvodnje popunjena u tabeli vrednovat će se na osnovu liste korištenja i dostavljenog fiskalnog računa ili fakture sa fiskalnim računom, a sve u skladu sa normativima i standardima u poljoprivrednoj proizvodnji (količine repromaterijala/površina), koje će utvrditi Komisija za vrednovanje i raspodjelu sredstava.

Član 5.

Po raspisanom javnom pozivu mogu se prijaviti svi zainteresovani građani sa područja Općine Čelić, koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom , tako što će u određenom roku dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. zahtjev (obrazac zahtjeva za prijavu na Javni poziv), potpisan od aplikanta,
 2. Lista korištenja iz RPG-RK,
 3. dokaz o kupovini repromatrijala: mineralni i vodotopivih đubriva, (kao dokaz se smatra fiskalni račun za fizička lica ili faktura sa fiskalnim računom za pravna lica ili obrte na kojima je jasno naveden kupac, vrsta i cijena repromatrijala), za pravna lica i obrte prihvatljiva je pored originala i ovjerena kopija,
 4. ovjerena izjava o zasijanim površinama, održavanju višegodišnjih nasada i utrošenim novčanim sretstvima i tabelarni prikaz proizvodnji koje se nalaze u prilogu javnog poziva,
 5. kopiju žiro računa ili potvrdu banke o otvorenom računu za sve aplikante.

Član 6.

(1) Javni poziv se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči općine Čelić.

(2) Prijavu na Javni poziv aplikanti podnose isključivo na propisanom obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva, koja mora biti potpisana od strane podnosioca prijave , a podnosici koji imaju status pravnog lica ili obrta istu ovjeravaju pečatom pravnog lica ili obrta.

(3) Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, putem pisarnice Općine Čelić ili preporučeno putem pošte na sljedeću adresu;

Općina Čelić

Komisija za pregled i provjeru aplikacija za sufinansiranje nabavke mineralnih gnojiva na području Općine Čelić za 2022. godinu.     

Ulica Alije Izetbegovića broj 60-2, Čelić

(uz obaveznu naznaku “Prijava na Javni poziv za sufinansiranje nabavke mineralnih gnojiva u 2022. godini” NE OTVARAJ)

(4) Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Čelić.

Član 7.

(1) Načelnik će imenovati  komisiju u sastavu od tri člana koja će provesti javni poziv.

(2) Komisija je dužna izvršiti pregled i provjeru aplikacija, evidentirati sve zaprimljene prijave, te provjerava ispunjavaju li propisane uslove iz javnog poziva.

(3) Komisija vrši vrednovanje i raspodjelu sredstava prijava koje ispunjavaju uslove (utvrđuje novčane iznose na osnovu dostavljenih dokaza). Ukoliko imenovana komisija u postupku vrednovanja aplikacija utvrdi nesrazmjernost u pogledu dostavljenih dokaza (prikazani veći iznosi računa u odnosu na zasijane površine i sl.) ista će sačiniti prijedlog obračuna na osnovu prijavljenih površina iz liste korištenja i izjave.

(4) Komisija zadržava pravo izlaska na teren radi utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja.                                                                                                               

                                                                                      

Član 8.

(1) Nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova za sufinansiranje poljoprivredne proizvodnje na području Općine Čelić i vrednovanja aplikacija, komisija za vrednovanje i raspodjelu sredstava će sačiniti prijedlog liste korisnika kojima se odobrava isplata novčane podrške u visini koja će biti utvrđena nakon vrednovanja pristiglih prijava, te istu dostaviti Općinskom Načelniku.

(2) Nezadovoljni aplikanti imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja Komisiji za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku Općinskog vijeća vijeća.

(3) Nakon što Komisija za rješavanje po žalbama odluči po prigovorima imenovana komisija za vrednovanje i raspodjelu sredstava objavljuje konačnu rang listu.

(4) Po dostavljenoj konačnoj rang listi Načelnik donosi odluku o raspodjeli finansijskih sredstava, a isplata će se izvršiti putem nadležne Službe.            

                    

Član 9.

(1) Ukoliko je ukupan iznos treženih novčanih sredstava podnosilaca prijava veći od utvrđenog iznosa od strane Općinskog  vijeća, u tom slučaju će se izvršiti srazmjerno umanjenje svim aplikantima koji su ispunili uslove.

(2) Isplata novčanih sredstava vršit će se na žiro račune pravnih, fizičkih lica ili obrta koji su podnijela prijave.    
                                                   

Član 10.

Informacije podnosiocima prijava:

 1. prispjela dokumentacija neće se vraćati,
 2. podnosilac prijave odgovoran je za tačnost podataka u prijavi, na propisanom obrascu i tabeli,
 3. prijave koje nisu podnesene na propisanom obrascu, nepotpisane, neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
 4. Načelnik zadržava pravo da u svako vrijeme poništi Javni poziv, ako za to postoji opravdan razlog.
 5. sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 na broj telefona 035/668-654 i 035/668-657, konatakt osobe Nerim Džafić i Nedžad Konjić

OPĆINSKI NAČELNIK
Admir Hrusatanović

 

0 0