Općina Čelić - Službena web stranica

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa prostora općine Čelić za akademsku 2021/2022. godinu

 

18.04.2022
Slika
 

Na osnovu  člana 39. Statuta Općine Čelić („Službeni glasnik Općine Čelić“, broj: 3/17), Budžeta Općine Čelić za 2022.g . („Službeni glasnik Općine Čelić“, broj: 11/21) Člana 21. Odluke o izvršenju budžeta  („Službeni glasnik Općine Čelić“, broj:11/2021) godine, Člana 6. i 7.  Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija („Službeni glasnik Općine Čelić“, broj 2/16) i Odluke o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendije („Službeni glasnik Općine Čelić“ 5/19), Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju uslova,kriterija i postupka dodjele stipendija („Službeni glasnik Općine Čelić“ 3/22) Načelnik općine Čelić raspisuje:

KONKURS
za dodjelu stipendija redovnim studentima sa prostora općine Čelić
u akademskoj 2021/2022. godini

I

            Raspisuje se Konkurs za dodjelu stipendije redovnim studentima sa područja općine Čelić za akademsku 2021/2022. godinu.

II

 Uslovi za dodjelu stipendija

Pravo prijave na konkurs za dodjelu stipendije ima kandidat koji ispunjava slijedeće  uslove:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da ima prebivalište na području općine Čelić,
 • da je redovan student prve ili viših godina studija na jednom od Univerziteta u BiH,
 • da prvi put upisuje određenu godinu studija,
 • da ne prima stipendiju ili kredit iz drugog izvora

III

Kriteriji  za dodjelu stipendija su:

 • uspjeh u prethodnim studijskim godinama,
 • statusne povlastice,
 • materijalni položaj
 • broj članova domaćinstva

IV

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs studenti su obavezni priložiti slijedeće dokumente :

 1. uvjerenje o prebivalištu ili kopiju cipsove lične karte (original ili ovjerena fotokopija),
 2. za člana porodice poginulog, nestalog, umrlog branitelja i RVI ovjerena fotokopija prvostepenog ili revizornog rješenja o ostvarivanju prava odnosno izvod iz MKU (original ili ovjerena fotokopija),
 3. za DB dokaz o pripadnosti braniteljskoj populaciji- uvjerenje o plaćama u OS ili drugo uvjerenje koje izdaje nadležni Organ odbrane (original ili ovjerena fotokopija),
 4. za pripadnika radne obaveze dokaz o pripadnosti (orginal ili ovjerena fotokopija),
 5. za pripadnika CZ dokaz o pripadnosti (original ili ovjerena kopija),
 6. za dijete civilnih žrtava rata i dijete civilnih invalida dokaz o priznatom svojstvu (original ili ovjerena fotokopija),
 7. za korisnika stalne novčane pomoći dokaz o priznatom pravu (original ili ovjerena fotokopija),
 8. kućna lista kandidata (original ili ovjerena fotokopija),
 9. dokaz o primanjima svih punoljetnih članova domaćinstva (original ili ovjerena fotokopija),
 10. uvjerenje sa Biro-a za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva, a u koliko se ne vode na evidenciji Biro-a za zapošljavanje, Uvjerenje Poreske uprave iz Baze jedinstvenog informacionog sistema (original ili ovjerena fotokopija),
 11. potvrda o redovnom studiju (original ili ovjerena fotokopija),
 12. dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodnoj studijskoj godini (original ili ovjerena fotokopija),
 13. izjava kandidata da ne prima stipendiju ili kredit iz drugog izvora ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa uprave (original ili ovjerena fotokopija),
 14. fotokopija žiro računa podnosioca prijave.

V

Komisija ima pravo provjeriti vjerodostojnost i tačnost svakog dostavljenog dokumenta. Ako komisija, poslije provjere, utvrdi da dostavljeni podaci nisu tačni ili da su lažni, zahtjev će odbaciti.

VI

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

VII

Konkurs ostaje otvoren 20. dana od dana objavljivanja.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na pisarnicu općine Čelić ili putem pošte na adresu:
Općina  Čelić  75246  , Ulica Alije Izetbegovića 60-II., sa naznakom „Komisija za provođenje konkursa i utvrđivanje liste za dodjelu stipendija“

„NE OTVARAJ“

Obrazac prijave i izjavu zainteresovani kandidat može preuzeti:

 • sa web stranice općine Čelić i
 • u šalter sali općine Čelić
0 0