Općina Čelić - Službena web stranica

Održana 7. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

 

30.07.2021
Slika
 
7. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić, održana je u  petak 30. jula 2021. godine, sa početkom u 08,30 sati u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću. Na ovoj sjednici vijećnici su usvojili slijedeće tačke dnevnog reda:

 • Odluka o osnivanju Zajedničkog pravobranilaštava za općine Čelić i Doboj Istok.
 • Odluka o imenovanju privremenog Općinskog pravobranioca u Zajedničkom pravobranilaštvu za općine Čelić i Doboj Istok.
 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor i  imenovanje Općinskog pravobranioca u Zajedničkom pravobranilaštvu za općine Čelić i Doboj Istok.
 • Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik  komunalnih usluga.
 • Program utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih Budžetom općine Čelić za 2021 godinu na poziciji „poticaj za projekte u poljoprivredi''.
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Čelić.
 • Odluka o dopuni Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Čelić.
 • Odluka o privremenom korištenju javnih površina i visini naknade.
 • Odluka o visini naknade za korištenje taksi stajališta na području općine Čelić za 2021. godinu.
 • Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava iz Budžeta općine Čelić za nabavku parking aparata za potrebe naplate parking prostora od strane JKP ''Čistoća'' d.o.o. Čelić.
 • Odluka o usvajanju kalendara značajnih datuma na području općine Čelić.
 • Razmatranje prijedloga Odluke o davanju u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garažnog prostora.
 • Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom JKP „Čistoća“ d.o.o. Čelić.
 • Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom JU „Centar za socijalni rad“ Čelić.
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na alternativni smještaj u općini Čelić.
 • Rješenje o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora ispred Ministarstva zdravstva TK-a, a nije usvojen prijedlog člana Upravnog odbora ispred JZU Dom zdravlja Čelić.
 • Rješenje o  razrješenju člana Nadzornog odbora JKP “Čistoća” d.o.o. Čelić.
 • Odluka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za imenovanje privremenog člana Nadzornog odbora JKP “Čistoća” d.o.o. Čelić
0 0