Općina Čelić - Službena web stranica

OGLAS ZA PRIJEM I UPIS DJECE U JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE „ČELIĆ“ ZA PEDAGOŠKU 2024/25 GODINU

 

06.06.2024 15:12
Slika
 

Na osnovu člana 18. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju „(Službene novine Tuzlanskog kantona“ prečišćeni tekst 10/20 i 5/22), člana 9. Pravilnika o prijemu djece u ustanovu broj 01-26/22 od 23.09.2022. godine, člana 45. Pravila JU  za  predškolski odgoj i obrazovanje „Čelić“ broj 01-13/22  od 12.07.2022.godine, i Odluke Upravnog odbora  o utvrđivanju kriterija za upis djece u JU  za predškolski odgoj i obrazovanje “Čelić“ broj 01-188/24 od 04.06.05.2024..godine, direktor JU  za predškolski  odgoj i obrazovanje „Čelić“ objavljuje:

OGLAS
ZA PRIJEM I UPIS DJECE U JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE  
„ČELIĆ“ ZA PEDAGOŠKU 2024/2025 GODINU

Poštovani roditelji,

Obavještavamo vas da od  05.06.2024. godine počinje upis u Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje „Čelić“ i traje do 18.06.2024.godine.

I Upis se vrši u:

1.Cjelodnevni boravak (od 6:00-17:00)

2.Poludnevni boravk (od 7:00-12:00 ili od 8:00-13:00)

Odgojne grupe će biti formirane u skladu sa Pedagoškim standardima vodeći računa o brojnosti i uzrastu djece.

II Programi iz tačke l. i tačke 2. prethodnog stava će biti organizovan kao:

 - Jaslička grupa (djeca uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine)

- Vrtićke grupe (djeca uzrasta od  3 godine do polaska u osnovnu školu)

 

III  Na oglas se mogu prijaviti zainteresovani roditelji koji žele koristiti usluge Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje  ,,Čelić"  od  02.09.2024.godine.

Opći uslovi za prijavu su:

 1. Roditelji/staratelji sa prebivalištem na području Općine Čelić
 2. Dijete sa prebivalištem na području Općine Čelić

 

 IV Potrebna dokumentacija:

Za djecu koja se upisuju, obavezna je sljedeća  dokumentacija:

 1. Uredno popunjen obrazac zahtjeva - (koji se može preuzeti u Ustanovi)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih djeteta (orginal ili ovjerena kopija)
 3. CIPS obrazac djeteta ne stariji od 30 dana
 4. CIPS obrazac za oba  roditelja,  ne stariji od 30 dana

Prioritet kod prijema imaju :

 1. Djeca koja su u predhodnoj godini koristila usluge, sa kojima ranije nije vršen raskid ugovora radi nepoštovanja ugovornih obaveza od strane korisnika usluga i djeca podnosioca prijave za upis koji nemaju neizmirenih obaveza na dan 31.05.2024.godine.

(Dokumentacija i arhiva Ju za predškolski odgoj i obrazovanje “Čelić”)

 1. Djeca bez roditelja (Uvjerenje Centra za socijalni rad o pripadanju djece ovoj kategoriji)
 2. Djeca samohranih roditelja

(Smrtni list ili rješenje nadležnih organa u pogledu dokazivanja statusa)

 1. Djeca roditelja kojima je priznat status neke od kategorija po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, civilnih žrtava rata, neratnih invalida

 (Uvjerenje nadležnih institucija o dokazivanju pripadnosti ovoj kategoriji)

 1. Djeca koja se nalaze na listi čekanja na dan 31.05.2024.

(Dokumentacija i arhiva JU za predškolski odgoj iobrazovanje “Čelić”

 1. Djeca iz porodica gdje su zaposlena oba roditelja

 ( Ovjerena izjava  oba roditelja da je u momentu upisa djeteta bio zaposlen i naziv poslodavca)

 1. Djeca čiji roditelji/staratelji rade kod poslodavca na području općine Čelić

(Ovjerena izjava roditelja da radi kod poslodavca na području Općine Čelić)

 1. Djeca roditelja koji imaju registrovano privredno društvo/obrt na području Općine Čelić (Dokaz o registraciji privrednog društva/obrta na području Općine Čelić).
 1. Djeca koja imaju status trećeg i svakog sljedećeg djeteta

( Ovjerena kućna lista i ovjereni rodni listovi za svako dijete.  )

Radi ostvarivanja prava prvenstva i bodovanja po određenom kriteriju,  podnosilac zahtjeva se obavezuje za blagovremeno dostavljanje relevantnih dokaza preciziranih javnim pozivom u tu svrhu.

Kriterije za upis djece u Ustanovu provjerava Komisija prilikom analize i bodovanja za svaki zahtjev pojedinačno.

Ako i nakon primjene kriterija više djece ostvaruje jednake uslove, prednost pri upisu ima dijete roditelja/staratelja koje u vrtiću ima brata/sestru,  i prema datumu rođenja djeteta od starijeg ka mlađem.

Prijem djece će se izvršiti u skladu sa odredbama Pravila Ustanove i Pravilnika o prijemu djece u Javnu  ustanovu ze predškolski odgoj i obrazovanje ,,Čelić"  na osnovu kojeg će se vršiti bodovanje za svako dijete pojedinačno.

 Navedene okolnosti se dokazuju adekvatnom dokumentacijom sadržanom u tački IV oglasa .

U slučaju nedostajanja traženih dokaza podnosilac zahtjeva ne ostvaruje prednost pri upisu po datom kriteriju iz tačke IV .

VI Oglas ostaje otvoren do 18.06.2024.godine.

Podnosioci  čiji zahtjevi nisu odobreni zbog prekobrojnosti, a ispunjavaju sve formalno-pravne uslove teksta Javnog oglasa uvrštavaju se na listu čekanja te se razmatraju i rješavaju tokom godine ukoliko se pojave slobodna mjesta.

 

VII Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Čelić” u zatvorenoj koverti svakog radnog  dana od 8:00 do 16:00 sati.

 ili poštom na adresu: Ul. 108.Brčanske brigade broj 3, 75246 Čelić.

VIII Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

IX Podnosioci koji nisu zadovoljni Odlukom komisije mogu uložiti žalbu Upravnom odboru Ustanove u roku od osam (8) ,dana od dana objave rezultata.

Ukoliko Komisije za provođenje postupka prijema djece u JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Čelić” za pedagošku 2024/2025 godinu izrazi sumnju u vjerodostojnost dostavljene dokumentacije, može izvršiti provjeru iste,  službenim putem. 

 Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na broj telefona 035/660-101.

 
JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI
ODGOJ I OBRAZOVANJE “ČELIĆ”

0 0