Općina Čelić - Službena web stranica

Oglas za prijem i upis djece u JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Čelić" za pedagošku 2023/24.godinu

 

07.07.2023
Slika
 

Na osnovu člana 18. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine Tuzlanskog kantona prečišćeni tekst 10/20 i 5/22), člana 9. Pravilnika o prijemu djece broj 01-26/22 od 23.09.2022. godine, člana 45. Pravila JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Čelić“ broj 01-13/22  od 12.07.2022.godine, i odluke Upravnog odbora o utvrđivanju kriterija za upis djece u JU za predškolski odgoj iobrazovanje n“Čelić“ broj 01-56/23 od 28.04.2023.godine, direktor JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Čelić“ objavljuje:

OGLAS
ZA PRIJEM I UPIS DJECE U JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE   
„ČELIĆ“ ZA PEDAGOŠKU 2023/2024 GODINU

Poštovani roditelji,

Obavještavamo vas da od  10.07.2023.godine počinje upis u Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje „Čelić“ i traje do 24.07.2023.godine.

 

I Upis se vrši u:

1.Cjelodnevni boravak (od 6:00-17)

2.Poludnevni boravk (od 7:00-12:00 ili od 8:00-13:00)

Odgojne grupe će biti formirane u skladu sa Pedagoškim standardima vodeći računa o brojnosti i uzrastu djece.

 

II Programi  iz tačke l. i tačke 2. prethodnog stava će biti organizovan kao:

 - Jaslička grupa (djeca uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine)

- Vrtićke grupe (djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu)

 

III  Na oglas se mogu prijaviti zainteresovani roditelji koji žele koristiti usluge Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje  ,,Čelić"  od  01.09.2023.godine.

 

 IV Potrebna dokumentacija:

Za djecu koja se upisuju, obavezna je sljedeća  dokumentacija:

 

  1. Uredno popunjen obrazac - (koji se može preuzeti u Ustanovi)
  2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
  3. CIPS obrazac (original ili ovjerena kopija)
  4. CIPS obrazac za roditelja, podnosioca zahtjeva

Prioritet kod prijema imaju :

  1. Bez roditelja

(Uvjerenje Centra za socijalni rad o pripadanju djece ovoj kategoriji)

  1. Djeca samohranih roditelja

(Smrtni list ili rješenje nadležnih organa u pogledu dokazivanja statusa

  1. Djeca roditelja kojima je priznat status neke od kategorija po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, civilnih žrtava rata, neratnih invalida

 (Uvjerenje nadležnih institucija o dokazivanju pripadnosti ovoj kategoriji)

  1. Djeca iz porodica gdje su zaposlena oba roditelja

 ( Ovjerena izjava  oba roditelja da je u momentu upisa djeteta bio zaposlen i naziv poslodavca)

  1. Djeca koja imaju status trećeg i svakog sljedećeg djeteta

( Ovjerena kućna lista i ovjereni rodni listovi za svako dijete.  )

 

Radi ostvarivanja prava prvenstva i bodovanja po određenom kriteriju,  podnosilac zahtjeva se obavezuje za blagovremeno dostavljanje relevantnih dokaza preciziranih javnim pozivom u tu svrhu.

Kriterije za upis djece u Ustanovu provjerava Komisija prilikom analize i bodovanja za svaki zahtjev pojedinačno.

Ako i nakon primjene kriterija više djece ostvaruje jednake uslove, prednost pri upisu ima dijete roditelja/staratelja koje u vrtiću ima brata/sestru,  i prema datumu rođenja djeteta od starijeg ka mlađem.

 

V  Prijem djece će se izvršiti u skladu sa odredbama Pravila Ustanove i Pravilnika o prijemu djece u Javnu ustanovu ze predškolski odgoj i obrazovanje ,,Čelić"  na osnovu kojeg će se vršiti bodovanje za svako dijete pojedinačno.

 Navedene okolnosti se dokazuju adekvatnom dokumentacijom sadržanom u tački IV oglasa .

U slučaju nedostajanja traženih dokaza podnosilac zahtjeva ne ostvaruje prednost pri upisu po datom kriteriju iz tačke IV .

VI Oglas ostaje otvoren do 24.07.2023.godine.

Podnosioci  čiji zahtjevi nisu odobreni zbog prekobrojnosti, a ispunjavaju sve formalno-pravne uslove teksta Javnog oglasa uvrštavaju se na listu čekanja te se razmatraju i rješavaju tokom godine ukoliko se pojave slobodna mjesta.

 

VII Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Čelić” svakog radnog  dana od 9:00 do 13:00 sati.

 ili poštom na adresu: Ul. 108.Brčanske brigade broj 3, 75246 Čelić.

VIII Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

IX Podnosioci koji nisu zadovoljni Odlukom komisije mogu uložiti žalbu Upravnom odboru Ustanove u roku od osam (8) ,dana od dana objave rezultata.

 

 Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na broj telefona 035/660-101.                                        

 

Datum: 07.07.2023.godine

Broj: 02-118/23                                                                                                                            

                                                                                                                     DIREKTOR

                                                                                                        Emina Ibrišimović, prof.

 

 

0 0