Općina Čelić - Službena web stranica

Preliminarna rang lista korisnika slobodnih stambenih jednica u okviru Projekta CEB II

 

06.05.2024
Slika
 

Na osnovu Javnog oglasa za dodjelu u zakup stambenih jedinica neprofitno-socijalnog stanovanja na području općine Čelić broj: 05-36-704/17 od 08.03.2024.godine, u skladu sa Pravilnikom o načinu dodjele i odabira korisnika stambenih jedinica za davanje u zakup, a izgrađenih provođenjem projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja“ („Službeni glasnik općine Čelić“, broj: 8/23), Komisija za odabir korisnika slobodnih stambenih jedinica izgrađenih provođenjem projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja“ imenovana Rješenjem Općinskog načelnika broj: 02-36-704/17 od 12.03.2024.godine, na osnovu izvršenog bodovanja sačinjava:

PRELIMINARNU RANG LISTU
korisnika slobodnih stambenih jedinica izgrađenih provođenjem projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja“


Svaki učesnik javnog oglasa, koji iz određenih razloga nije zadovoljan svojom pozicijom na listi, ima pravo izjaviti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste. O prigovoru na Preliminarnu rang listu odlučuje Komisija Općinskog vijeća za rješavanje u drugostepenom postupku, u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za izjavljivanje prigovora. Odluka Komisije za preispitivanje prigovora je konačna.

Rang lista u prilogu:

0 0