Služba za računovodstvene, poslove trezora, privredu i razvoj

Služba za računovodstvene, poslove trezora, privredu i razvoj kao osnovna organizaciona jedinica u okviru svoje nadležnosti, obavlja sljedeće poslove:

 • Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti trezora i računovodstva;
 • Priprema nacrte propisa, općih i pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti;
 • Prati stanje u oblasti trezora i računovodstva, analizira pojave od značaja u tim oblastima i poduzima mjere za rješavanje određenih pitanja;
 • Priprema Nacrt budžeta, izmjene i dopune bužeta i nacrt odluke o privremenom finansiranju i organizuje javnu raspravu o istim;
 • Podnosi nadležnim organima finansijsko-računovodstvene izvještaje;
 • Utvrđuje i prati dinamiku izvršavanja budžeta;
 • Predlaže uravnoteženje budžeta;
 • Izrađuje prijedlog završnog računa, izvještaje o izvršenju budžeta i druge potrebne analitičko-informativne materijale za Općinsko vijeće i Općinkog načelnika;
 • Vrši doznaku sredstava budžetskim korisnicima;
 • Obavlja poslove finansijsko-materijalnog poslovanja Općine;
 • Obavlja poslove fakturisanja, likvidature i knjigovodstvene poslove za Službe Općine;
 • Vrši nadzor nad utroškom sredstava budžetskih vanjskih korisnika;
 • Vodi knjigovodstvene evidencije osnovnih sredstava i druge imovine Općine, vrši obračun amortizacije, organizuje godišnji popis imovine u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • Vodi knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda i druge knjigovodstvene evidencije, trezorsko poslovanje, te druge poslove računovodstva (obračun i isplate plaća i naknada zaposlenicima, plaćanje poreza i doprinosa i drugih obaveza Općine, blagajničke poslove i sve druge poslove koji se odnose na finansijsko-materijalno poslovanje Općine) ;
 • Izvršava poslove ekonomata;
 • Vrši poslove i investicionog održavanja objekata, uređaja, opreme i tehničkih sredstava rada za potrebe Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Službi za upravu;
 • Obavlja poslove javnih nabavki za organ uprave;
 • Vrši unošenje, koordinaciju i logičku provjeru podataka, administracija web stranice, mreže (LAN) i baze podataka, instaliranje, testiranje i održavanje računarske opreme;
 • Vrši finansijske poslove za potrebe Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Službi Općine;
 • Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje Zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti privrede, turizma, ugostiteljstva, budžeta i finansija, predlaže mjere za izvršenje budžeta i drugih akata vezanih za budžet i računovodstvo u skladu sa zakonom, i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni i provodi utvrđenu politiku iz oblasti za koju je obrazovana;
 • Rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija;
 • Priprema analitičke i planske dokumente iz svoje nadležnosti;
 • Učestvuje u provođenju statističkih istraživanja i izvještavanja;
 • Priprema dokumentaciju za provođenje postupka privatizacije općinske imovine kod nadležne Kantonalne agencije za privatizaciju;
 • Vrši poslove prometa, privatizacije, razvoja, obnove i vodi brigu o razvoju turističkih resursa Općine;
 • Vodi poslove iz oblasti vodoprivrede koji su u nadležnosti Općine u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • Identifikuje, formuliše i utvrđuje prioritetne projekte u Općini na osnovu jedinstvenih metodologija i utvrđuje općinske programe javnih investicija;
 • Prati i izvještava o implementaciji projekata i investicija na nivou Općine u skladu sa važećim propisima i koordinira tehnički nadzor;
 • Vrši i druge poslove od značaja za upravljanje i koordinaciju sredstava za obnovu i razvoj Općine;
 • Prati realizaciju investicionih proojekata na području Općine i poduzima odgovarajuće mjere za konačnu realizaciju tih projekata;
 • Provodi zakonom propisan postupak za donošenje razvojnih i provedbenih planova, odnosno njihove izmjene, dopune i revizije;
 • Planira i realizuje programe privrede, poljoprivrede, obnove i razvoja;
 • Izrađuje projektnu i investiciono-tehničku dokumentaciju iz oblasti obnove i razvoja;
 • Rješava u upravnim stvarima izdavanje odobrenja za rad samostalnim privrednicima i vodi registar izdatih odobrenja;
 • Vrši nadzor nad radom javnih preduzeća čiji je osnivač Općina;
 • Prati stanje u preduzećima, prema kojima ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala vrše organi Općine i o navedenom izvještava Općinskog načelnika Općine Čelić i Općinsko vijeće;
 • Obavlja poslove iz oblasti poljoprivrede i stočarstva;
 • Provodi utvrđenu politiku iz oblasti privrede, prometa i planiranja razvoja, ukazuje na stanje i pojave od značaja za provođenje te politike i predlaže odgovarajuće mjere;
 • Prati stanje u oblasti privrede, analizira pojave od značaja u tim oblastima i poduzima mjere za rješavanje određenih pitanja;
 • Prati stanje o privrednim i poljoprivrednim resursima Općine i predlaže mjere za poboljšanje stanja u tim oblastima;
 • Vrši poslove registracije poljoprivrednih gazdinstava, realizacije programa podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji i zaštiti šuma, bilja i životinja;
 • Provodi utvrđenu politiku iz oblasti trezora i računovodstva, ukazuje na stanje i pojave od značaja za provođenje te politike i predlaže odgovarajuće mjere;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Telefoni službe:

 • Pomoćnik načelnika:  035/668-654
 • Centar za pružanje usluga građanima - poljoprivreda035/668-657
0 0