Stručna služba Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i zajedničkih poslova

Stručna služba Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i zajedničkih poslova kao osnovna organizaciona jedinica u okviru svoje nadležnosti, obavlja  sljedeće poslove:

 • Prati propise iz oblasti poslova koje obavlja i stara se o dosljednoj primjeni istih;
 • Vrši stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu općih akata;
 • Priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu općinskih propisa;
 • Priprema nacrte i prati provođenje odluka, drugih propisa, općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
 • Daje pravna mišljenja u pripremi nacrta i prjedloga propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik;
 • Koordinira i usmjerava rad Službi Općine u cilju realiziranja poslova koji su utvrđeni u programu rada Službi Općine i osigurava izvršenje poslova po nalogu Općinskog načelnika;
 • Osigurava uslove za rad, priprema i organizuje sjednice Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, njihovih komisija i radnih tijela;
 • Vodi zapisnike na sjednicama Općinskog vijeća i na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća;
 • Vrši stručne analize, priprema izvještaje i informacije te programe za potrebe Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela kao i za Općinskog načelnika;
 • Pruža stručnu i drugu pomoć klubovima vijećnika i vijećnicima u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti;
 • Vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela;
 • Izrađuje akte nakon što ih usvoji Općinsko vijeće i dostavlja ih nadležnim organima Općine i drugim organima;
 • Priprema prečišćene tekstove općih propisa;
 • Vrši administrativno-tehničke i operativno-tehničke poslove za potrebe Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, njihovih komisija i radnih tijela;
 • Obavlja protokolarne poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
 • Prati provođenje Statuta Općine i Poslovnika o radu Općinskog vijeća;
 • Uređuje i izdaje „Službeni glasnik općine Čelić“;
 • Priprema prijedloge akata iz nadležnosti Općinskog načelnika;
 • Vođenje upravnog postupka iz nadležnosti Općinskog načelnika;
 • Vođenje korespodencije Općinskog načelnika;
 • Obavlja poslove iz oblasti rada i radnih odnosa organa uprave;
 • Obavlja poslove vezano za pečate u Općini Čelić;
 • Vrši poslove informisanja (razrađivanje koncepta i obezbjeđenje izdavanja Biltena i njegove distribucije, izrada drugih brošura i informacija, izvještaja, saopćenja i druge vrste materijala);
 • Vrši poslove odnosa sa javnošću;
 • Vrši poslove tekućeg i investicionog održavanja objekata, uređaja, opreme i tehničkih sredstava rada za potrebe Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Službi za upravu;
 • Vrši fizičko obezbjeđenje objekta;
 • Vrši poslove nadzora nad korištenjem i održavanje čistoće prostorija Općine;
 • Vrši poslove nadzora nad korištenjem motornih vozila Općine;
 • Vrši poslove zagrijavanja prostorija Općine;
 • Organizuje i koordinira rad prijemne kancelarije- info-pulta;
 • Obavlja poslove kojI nisu stavljenI u nadležnost ostalih službi Općine;
 • Vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja i drugih akata iz djelokruga Općine za koje nije nadležna niti jedna druga općinska služba za upravu;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Telefoni službe:

 • Pomoćnik službe  i predsjedavajući Općinskog vijeća 035/668-652
 • Administrativno-tehnički poslovi 035/668-658  
0 0