Služba Civilne zaštite i inspekcijskih poslova

Slika 84

Telefoni službe:

 • Pomoćnik načelnika: 035-668-655
 • Poslovi Civilne zaštite: 035-668-684

Služba civilne zaštite i inspekcijskih poslova kao osnovna organizaciona jedinica u okviru svoje nadležnosti, obavlja sljedeće poslove:

 

 • Organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Općine;
 • Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti inspekcijskih poslova;
 • Priprema nacrte propisa, općih i pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti;
 • Rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija;
 • Priprema analitičke i planske dokumente iz svoje nadležnosti;
 • Izrađuje procjenu ugroženosti za područje Općine;
 • Priprema Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini;
 • Predlaže Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini;
 • Prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organizacije i osposobljavanja civilne zaštite;
 • Organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite;
 • Organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Općini;
 • Vrši popunu Štaba civilne zaštite ljudskim potencijalima, službe zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke;
 • Priprema propise iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine;
 • Vrši osmatranje, otkrivanje i praćenje opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, te pravovremeno izvještava nadležne organe i vrši obavještavanje stanovništva o predstojećoj ili drugoj opasnosti;
 • Obavlja stručne poslove za Općinski štab civilne zaštite;
 • Obavlja sve tehničke poslove za Općinu Čelić;
 • Izrađuje potrebne izvještaje, informacije i programe iz djelokruga Službe;
 • Obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti urbanizma, građenja, lokalnih i nekategorisanih puteva, komunalne djelatnosti, zaštite zdravlja ljudi, osiguranja sanitarne, higijenske i protivepidemijske zaštite;
 • Pokretanje i vođenje postupka inspekcijskog nadzora;
 • Donošenje mjera iz nadležnosti inspekcijskih poslova;
 • Vođenje interne evidencije izvršenih inspekcijskih pregleda i upravnih predmeta;
 • Iniciranje programa razvoja i mjera za unapređenje stanja u ovoj oblasti;
 • Obavljanje pregleda objekata, prostora, procesa rada, dokumenata, kao i druge radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja u skladu sa zakonskim nadležnostima;
 • Donošenje rješenja u okviru nadležnosti utvrđene zakonom u oblasti inspekcijskog pregleda;
 • Obavljanje inspekcijske kontrole nad izradom planskih dokumenata iz nadležnosti Općine i provođenjem Prostornog plana Općine i drugih planskih akata;
 • Vršenje nadzora nad urbanističkim saglasnostima, izdatim odobrenjima za gradnju ili upotrebu, u smislu izdavanja istih u skladu sa pozitivnim propisima i postojećem planu;
 • Vršenje nadzora nad planom projektne organizacije u pogledu njihove registracije;
 • Vršenje nadzora komunalnih objekata i uređenja kao što su: saobraćajnice i autobuske stanice, javne rasvjete, česme, sportski objekti, stočne i druge pijace;
 • Vršenje nadzora o načinu i uslovima korištenja korita rijeka i raskrsnica;
 • Vršenje nadzora nad snadbijevanjem naselja vodom za piće, odvođenje i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda;
 • Vršenje nadzora nad korištenjem komunalnih instalacija u stambenim i drugim zgradama kao i na zelenim površinama;
 • Vršenje nadzora na vršenjem pogrebne djelatnosti;
 • Vršenje nadzora nad odvođenjem i deponovanjem smeća i čišćenju javnih površina;
 • Vrši kontrolu zaštite zdravlja ljudi;
 • Vrši nadziranje sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti;
 • Vrši kontrolu proizvodnje i prometa životnih namirnica i predmeta opće upotrebe koji su pod sanitarnim nadzorom;
 • Vrši kontrolu sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova u javnim objektima (javni lokali, škole, ustanove socijalne zaštite i dr.) i drugim mjestima od značaja za osiguranje sanitarne, higijenske i protivepidemijske zaštite;
 • Vrši kontrolu provođenja javnih programa i mjera zdravstvene zaštite;
 • Pripremanje izvještaja i informacija iz svoje oblasti, dostavljanje po potrebi informacija kantonalnom i federalnom inspektoru i drugim organima;
 • Vođenje Registra novčanih kazni i prekršajne evidencije iz nadležnosti Službe;
 • Vršenje kontrole nad primjenom Odluke o komunalnom redu i drugim Odlukama iz nadležnosti Općine;
 • Vršenje uviđaja na lokacijama za deponovanje smeća i pronalaženje lica koja su izvršila deponovanje smeća gdje to nije dozvoljeno;
 • Preventivno djelovanje radi sprečavanja zagađenosti okoline kao što su ispuštanja onečišćenih voda na javne površine, vodotoke i sl. ;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.
0 0