Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja kao osnovna organizaciona jedinica u okviru svoje nadležnosti, obavlja  sljedeće poslove:

 • Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti obrazovanja, zdravstva, informisanja, sporta, kulture, boračko-invalidske zaštite i opće uprave;
 • Provodi utvrđenu politiku i prati stanje u oblasti obrazovanja, zdravstva, informisanja, sporta, kulture, boračko-invalidske zaštite i opće uprave;
 • Predlaže i provodi utvrđenu politiku i stvara uslove za razvoj djelatnosti iz oblasti brige o djeci, osnovnog obrazovanja i odgoja djece, kulture, fizičke kulture i sporta;
 • Prati realizaciju godišnjih programa rada osnovnih škola, sportskih i kulturnih organizacija i udruženja građana;
 • Predlaže planove budžetskog sufinansiranja obrazovanja učenika i studenata, dječijih ustanova i udruženja građana;
 • Obezbjeđuje protok informacija između nevladinih organizacija, asocijacija mladih i Općine;
 • Priprema izvještaje, analize, informacije o radu i uslovima rada osnovnih škola, o uspjehu učenika u učenju i vladanju, o kulturi, fizičkoj kulturi i sportu;
 • Vodi evidenciju kulturnih institucija, udruženja građana i sportskih organizacija i druge evidencije propisane zakonom i drugim propisima;
 • Učestvuje u organizovanju sportskih manifestacija masovnog karaktera i manifestacija kulturnih događaja od značaja za razvoj sporta i kulture na nivou Općine;
 • Koordinira rad mjesnih zajednica;
 • Izrađuje nacrte propisa i drugih općih i pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti;
 • Rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisne službene evidencije, izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija;
 • Vrši poslove na unapređenju organizacije uprave;
 • Rješava u prvostepenom postupku o pravima iz boračko-invalidske zaštite;
 • Prati ostvarivanje prava korisnika boračko-invalidske zaštite, te vodi propisane evidencije o njima;
 • Sarađuje sa udruženjima boračke populacije;
 • Vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja o pravima na lične i porodične invalidnine, ortopedski dodatak, dodatak na tuđu njegu i pomoć, invalidski dodatak, lično i porodično izuzetno materijalno obezbjeđenje, zdravstvenu zaštitu, carinske olakšice i dr. ;
 • Izrađuje informacije, izvještaje i ostale materijale koji se odnose na evidenciju i ostvarivanje prava porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca;
 • Vrši obračun i isplatu novčanih primanja korisnicima i o istima vodi sve propisane knjigovodstvene evidencije;
 • Organizuje aktivnosti oko rehabilitacije i liječenja ratnih vojnih invalida u zemlji i inostranstvu;
 • Vrši saradnju sa nadležnim organima oko postavljanja nadgrobnih obilježja i spomen ploča šehidima i poginulim borcima;
 • Vodi evidencije svih korisnika koji su na socijalnom statusnom staranju ove službe;
 • Vrši poslove koji se odnose na zaštitu i ostvarivanje prava boraca NOR-a i vojnih invalida;
 • Iznalazi mogućnost i predlaže mjere za lica socijalne kategorije i ostvaruje saradnju sa JU Centar za socijalni rad Čelić;
 • Vrši nadzor nad javnim ustanovama i javnim preduzećima iz djelokruga svoje nadležnosti čiji je osnivač Općina;
 • Daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima Zakona i drugih propisa iz nadležnosti BiH, FBiH i Kantona;
 • Priprema nacrte i prati provođenje odluka, drugih propisa, općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
 • Prati propise iz nadležnosti BiH, F BiH i Kantona, ukazuje nadležnim organima na mjere koje treba poduzeti;
 • Obavlja matičarske poslove;
 • Organizuje i koordinira rad mjesnih ureda;
 • Izrađuje izvještaje o upravnom rješavanju u Općini Čelić i informacije u vezi upravnog rješavanja;
 • Obavlja jednostavne opće poslove (opći birački spisak, ovjera potpisa, rukopisa i prepisa i izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija i sl.) ;
 • Vrši poslove kancelarijskog poslovanja, primanje, otvaranje, pregledanje, raspoređivanje pošte odnosno akata, zavođenje akata, dostavljanje predmeta odnosno akata u rad, razvođenje predmeta i akata, otpremanje pošte i sastavljanje predmeta i akata u arhivu (arhiviranje) i njihovo čuvanje;
 • Vrši poslove dostave pošte (kurirski poslovi) ;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Telefoni službe:

 • Pomoćnik načelnika:  035/668-656
 • Društvene djelatnosti: 035/668-656
 • Boračko-invalidska zaštita: 035/668-668
 • Matični ured Čelić: 035/668-680
 • Matični ured Vražići: 035/668-681
 • Matični ured Šibošnica: 035/668-682
 • Matični ured Humci: 035/668-683
 • Opća uprava - Pisarnica: 035/668-667
 • Opća uprava - Protokol: 035/668-677
 • Opća uprava - Ovjera: 035/668-678
0 0