Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove kao osnovna organizaciona jedinica u okviru svoje nadležnosti, obavlja  sljedeće poslove:

 • Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa iz oblasti urbanizma, stambeno-komunalnih, imovinsko-pravnih poslova i geodetskih poslova u okviru svoje nadležosti;
 • Provodi politiku iz oblasti prostornog uređenja, imovinsko-pravnih poslova, kao i ukazuje na stanje i pojave od značaja za ostvarivanje te politike i predlaže odgovarajuće mjere;
 • Prati stanje u oblasti prostornog uređenja, geodetskih i imovinsko-pravnih poslova i predlaže odgovarajuće mjere;
 • Priprema nacrte propisa, općih i pojedinačnih akata iz oblasti prostornog uređenja, geodetskih i imovinsko-pravnih poslova i predlaže odgovarajuće mjere;
 • Daje prijedlog i poduzimanje odgovarajućih mjera iz svoje oblasti i učestvuje u izradi informacija za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika;
 • Rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
 • Vodi propisane evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama za koje vodi evidenciju;
 • Provodi zakonom propisan postupak za donošenje planova prostornog uređenja, razvojnih i provedbenih planova, odnosno njihove izmjene, dopune i revizije;
 • Vrši prikupljanje i obradu podataka iz svoje nadležnosti;
 • Planira i realizuje programe prostornog uređenja;
 • Prati stanje u komunalnoj, stambenoj i oblasti zaštite čovjekove okoline;
 • Vrši nadzor nad provođenjem obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje i izrađuje izvještaj o njegovom provođenju;
 • Vrši tehnički prijem objekata;
 • Rješava predmete u vezi održavanja premjera i katastra nekretnina i katastra zemljišta i objekata;
 • Daje vještačenja za potrebe suda i drugih državnih organa iz oblasti geodetskih poslova;
 • Prati razvoj geodetske nauke i primjenu naučnih dostignuća u oblasti održavanja premjera i katastra komunalnih uređaja;
 • Radi na izradi, obnovi i održavanju premjera i katastra zemljišta, podzemnih instalacija i zgrada, katastra komunalnih uređaja;
 • Utvrđuje promjene nastale na zemljištu, objektima i komunalnim uređajima;
 • Vodi Katastar zemljišta i Katastar nekretnina;
 • Provodi promjene u katastarskom operatu;
 • Izrađuje i izdaje izvode i prepise iz Katastra zemljišta;
 • Daje prijedloge za preduzimanje odgovarajućih mjera u oblasti katastra zemljišta, komunalnih uređaja i učestvuje u izradi informacija za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika;
 • Rješava u upravnim stvarima u oblasti imovinsko-pravnih poslova i blagovremeno informiše Općinsko vijeće i Općinskog načelnika o stanju ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza pravnih i fizičkih lica u postupku;
 • Vrši izradu nacrta propisa, općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće iz oblasti imovinsko-pravnih poslova;
 • Priprema izradu prijedloga rješenja o utvrđivanju općeg interesa;
 • Vodi upravni postupak u upravnim stvarima eksproprijacije, uzurpacije, arondacije i drugih postupaka iz imovinsko-pravnih oblasti;
 • Utvrđuje status raseljenih lica i izbjeglica, registruje ih, vodi osnovnu evidenciju i brine o ostvarivanju prava u skladu sa propisima, iz njihovog statusa;
 • Vodi službenu evidenciju o priznatim pravima i rješava u upravnim stvarima vezano za  raseljena i izbjegla lica;
 • Donosi rješenje o povratu napuštene imovine njenim vlasnicima;
 • Vodi postupak deložacije;
 • Osigurava efikasno i racionalno vođenje postupka i vršenje svih poslova i zadataka iz nadležnosti Službe za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima

Telefoni službe:

 • Pomoćnik načelnika:  035/668-671
 • Urbanizam stambeno-komunalni poslovi: 035/668-669
 • Geometri: 035/668-670
 • Centar za pružanje usluga građanima: 035/668-675
0 0